Kosztorys inwestorski i ofertowy w postępowaniu o zamówienia publiczne na roboty budowlane

Wielu wykonawców w toku składania ofert zastrzega niejawność swoich kosztorysów ofertowych, uznając je za tajemnicę przedsiębiorstwa. Wobec powszechności tego zjawiska i licznych skarg składanych do Krajowej Izbie Odwoławczej,  na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pojawiła się informacja precyzująca przepisy dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa. Stanowisko UZP w sposób jednoznaczny stanowi, iż za tajemnicę przedsiębiorstwa nie może być uznany m.in. kosztorys, ceny jednostkowe stanowiące podstawę obliczenia ceny na roboty budowlane.

Kosztorys inwestorski stanowi informację publiczną na etapie przygotowania postępowania. Warto podkreślić, iż kosztorys inwestorski sporządzany przez organ administracji publicznej w toku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania publicznego, już na etapie przygotowania postępowania stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Kosztorys inwestorski w postępowaniu o zamówienia publiczne na roboty budowlane jest dokumentem zawierającym informacje o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia dotyczącego inwestycji będącej inicjatywą organu administracji. Kosztorys inwestorski umożliwia planowanie wydatków zamawiającego, określenie sposobu gospodarowania jego mieniem oraz oszacowanie wartości robót w zamówieniach publicznych na roboty budowlane.

Zasada jawności informacji publicznej a tajemnica przedsiębiorstwa

Zasada jawności informacji publicznej to jedna z podstawowych zasad polskiego systemu prawnego. Prawo dostępu do informacji publicznej wynika z art. 54 i 61 Konstytucji RP, przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), jak również z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Obowiązek jawności i przejrzystości działania stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to sposób ograniczenia naruszeń w sferze zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne na roboty budowlane a jawność ofert

Z treści art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907,  z późn. zm.), wynika, iż oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacje z zebrania, o których mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego, stanowią załącznik do protokołu. Z kolei art. 96 ust. 3 rzeczowej ustawy doprecyzowuje, że protokół wraz z załącznikami jest jawny, zaś załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne z chwilą ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem, że wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, iż nie mogą być one ogólnie udostępnione.

Z powyższych przepisów wynika, że zarówno protokół, jak i oświadczenia i zaświadczenia składane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiące załącznik do protokołu, są jawne i powinny zostać udostępnione do wglądu zainteresowanym osobom, bez względu na posiadanie interesu prawnego lub faktycznego.

Tajemnica przedsiębiorstwa w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Istnieje jednak pewien wyjątek od generalnej zasady jawności w stosunku do złożonych ofert. Ustawodawca wprowadził bowiem zastrzeżenie, iż zamawiający nie może ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie dostępne.

Termin tajemnica przedsiębiorstwa został zdefiniowany w art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). Przepis ten reguluje, iż pod tym pojęciem rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Kosztorys inwestorski toku postępowania o zamówienia publiczne na roboty budowlane

Zagadnienia związane z pozyskiwaniem podstaw cenowych dla kosztorysu inwestorskiego i planowanej wartości robót budowlanych zostaną przedstawione podczas XV Konferencji Zamówień Publicznych, która odbędzie się 23 maja 2019 roku w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia jest rewolucja w zamówieniach publicznych i przełom w elektronizacji w 2019 roku. Prelegenci wyjaśnią, jakie są przyczyny niedoszacowania oraz przeszacowania wartości zamówień publicznych na roboty budowlane oraz kiedy kosztorys inwestorski może być objęty tajemnicą przedsiębiorstwa. Uczestnicy konferencji poznają najnowsze orzecznictwo i aktualny stan prawny wraz z zestawieniem najważniejszych aktów wykonawczych koniecznych do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.