Baza wiedzy
Kosztorys inwestorski i ofertowy w postępowaniu o zamówienia publiczne na roboty budowlane
Redakcja

Wielu wykonawców w toku składania ofert zastrzega niejawność swoich kosztorysów ofertowych, uznając je za tajemnicę przedsiębiorstwa. Wobec powszechności tego zjawiska i licznych skarg składanych do Krajowej Izbie Odwoławczej,  na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pojawiła się informacja precyzująca przepisy dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa. Stanowisko UZP w sposób jednoznaczny stanowi, iż za tajemnicę przedsiębiorstwa nie może być uznany m.in. kosztorys, ceny jednostkowe stanowiące podstawę obliczenia ceny na roboty budowlane.

Czytaj dalej
Podpis elektroniczny – rewolucja w zamówieniach publicznych
Redakcja

W ślad za dyrektywami Unii Europejskiej, przepisy polskiego prawa wprowadziły podstawowy zakres obowiązkowej elektronizacji z dniem 18 października 2018 roku. Obejmuje on postępowania o wartościach powyżej progów unijnych, które zostały wszczęte po wskazanej wyżej dacie. Elektronizacja pozostałych postępowań dla większości zamawiających nastąpi na początku 2020 roku.

Czytaj dalej
Przejrzysta analiza nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych
Redakcja

W projekcie nowelizacji ustawy Pzp zwrócono uwagę, w kontekście przepisów dotyczących umów w sprawie zamówień publicznych, na ograniczenie zasady swobody zawierania umów sformułowanej w art. 353¹ Kodeksu cywilnego poprzez procedurę zawarcia takich umów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. Ewa Wiktorowska, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, podkreśla, iż swoboda stron jest naruszana, a nierówność stron w umowach zawieranych na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych wynika z faktu, że autorem takiej umowy jest zamawiający, zaś wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ma ograniczony wpływ na kształtowanie jej treści.

Czytaj dalej