Program
Część 1
Czy będzie rewolucja w zamówieniach?  Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych: 
 • nowe zasady udzielania zamówień,
 • przygotowanie postępowania. Analiza potrzeb zamawiającego. Wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców,
 • opis przedmiotu zamówienia i ustalanie wartości zamówienia według nowelizacji ustawy,
 • zmienione obowiązki dokumentowania przebiegu postępowania,
 • zmiany w warunkach udziału w postępowaniu i podmiotowych środkach dowodowych,
 • nowe przepisy dotyczące wykluczenia z postępowania wykonawcy,
 • składanie, otwarcie, badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty w świetle nowelizacji,
 • specyfika postępowania w przypadku zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym,
 • umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie oraz zmiany,
 • konflikt interesów i „wyłączenie z postępowania” członka komisji przetargowej oraz innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
 • co nowego w podwykonawstwie,
 • zmiany w środkach ochrony prawnej,
 • postępowanie koncyliacyjne.
Część 2
Najnowsze zmiany prawne w postępowaniach o zamówienie publiczne – jak wywiązać się z nowych obowiązków 

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych:

 • obowiązkowe elementy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
 • zasady wysyłania i przyjmowania faktur elektronicznych po 18 kwietnia 2019 r.
 • PEF – jak założyć konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania i zintegrować je z wewnętrznym systemem finansowo-księgowym.

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych i jej wpływ na cenę ofert: jak renegocjować umowy o zamówienie publiczne w związku z ponoszeniem przez wykonawcę dodatkowych kosztów z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia pracowników.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w zamówieniach publicznych według zmienionej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione – jak przygotować się do nowych przepisów.

Część 3
Oferta elektroniczna w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych – sporne interpretacje – zalecenia UZP – orzecznictwo

Jak m.in. JEDZ i oferta powinny zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, aby uniknąć ich nieważności  i zapewnić prawidłową weryfikację podpisu.

Czy zamawiający może zaakceptować skan oferty opatrzonej najpierw własnoręcznym podpisem, a następnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jak wycofać ofertę – podobieństwa i różnice miniPortalu UZP i komercyjnego portalu e-usług. 

Jak w praktyce zamawiający może poprawić omyłki w elektronicznej ofercie.

Elektroniczne gwarancje i wadium – największe problemy. Czy, kiedy i jak zamawiający ma obowiązek zwrócić wykonawcy elektroniczne wadium.

Część 4
PANEL SPECJALNY! ZAMAWIAJĄCY KONTRA WYKONAWCA

Oferta elektroniczna z dwóch perspektyw – zamawiającego i wykonawcy. Zestawienie dwóch stanowisk, punkty sporne i dobre praktyki

 • Doświadczenia z różnych platform zakupowych (miniPortal i platformy komercyjne) – Jak ma poradzić sobie w praktyce wykonawca? jak może udowodnić po czyjej stronie leżą problemy ze złożeniem oferty elektronicznej? Czy i jak zamawiający powinni pomóc wykonawcy? Najczęstsze nieprawidłowości przy ocenie ofert elektronicznych – kiedy zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, a w jakich przypadkach nadużywa swoich praw.
 • Jakie zapytania może kierować wykonawca do zamawiającego przygotowując ofertę, i w jakich sytuacjach zamawiający może, a nie musi odpowiedzieć wykonawcy, czy zamawiający może wymagać podpisu kwalifikowanego do wszystkich czynności wykonawcy.
 • Jak bronić się przed bezpodstawnym żądaniem oświadczeń lub dokumentów w niewłaściwej formie? Które dokumenty można składać w oryginale a które w kopii, w świetle obowiązujących przepisów? Jakie znaczenie mają przepisy odrębne?
 • Czy planowane przepisy nowej Pzp wprowadzą ułatwienia dla wykonawcy i zamawiającego w zakresie elektronizacji – czy i jakie z tym wiążą się ryzyka? Co sądzą o tym zamawiający, a co wykonawcy.
Część 5
Kosztorys inwestorski i ofertowy w postępowaniu o zamówienie publiczne na roboty budowlane – podstawy szacowania zamówienia a wartość oferty i tajemnica przedsiębiorstwa w najnowszym orzecznictwie

Pozyskiwanie podstaw cenowych dla kosztorysu inwestorskiego i planowanej wartości robót budowlanych. Wpływ szacowania wartości zamówienia na badanie rażąco niskiej ceny.

Przyczyny niedoszacowania oraz przeszacowania wartości zamówienia.

Co jest podstawą określenia wartości oferty przez wykonawcę (zależnie od wynagrodzenia) – przyczyny zawyżenia oraz zaniżania.

Kiedy kosztorys może być objęty tajemnicą przedsiębiorstwa – opinie UZP, najnowsze orzecznictwo KIO.