Program
Część 1

Czy będzie rewolucja w zamówieniach? Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych:

Jak wywiązać się z nowego obowiązku:

 • przeprowadzania analizy przed rozpoczęciem postępowania w celu wskazania dostępnych opcji realizacji zamówienia, wstępnego oszacowania wartości i ryzyk związanych z zamówieniem,
 • kwartalnej aktualizacji rocznych planów postępowań,
 • sporządzania raportu z realizacji zamówienia w celu ewaluacji realizacji umowy,
 • stosowania procedury uproszczonej dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja:

 • w opisie przedmiotu zamówienia i ustalania wartości zamówienia,
 • w warunkach udziału w postępowaniu i podmiotowych środkach dowodowych,
 • w przepisach dotyczących wykluczenia z postępowania wykonawcy,
 • w zasadach dotyczących składania, otwarcia, badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

TEMAT SPECJALNY – waloryzacja w projekcie nowej ustawy ZP

Nowe obowiązkowe zapisy w umowie i waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany:

 • stawki podatku od towarów i usług,
 • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
 • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
 • zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
 • cen materiałów lub kosztów istotnych dla realizacji zamówienia w umowie, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi.
Część 2
Najnowsze zmiany prawne w postępowaniach o zamówienie publiczne – jak wywiązać się z nowych obowiązków 

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych:

 • obowiązkowe elementy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
 • zasady wysyłania i przyjmowania faktur elektronicznych po 18 kwietnia 2019 r.
 • PEF – jak założyć konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania i zintegrować je z wewnętrznym systemem finansowo-księgowym.

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych i jej wpływ na cenę ofert: jak renegocjować umowy o zamówienie publiczne w związku z ponoszeniem przez wykonawcę dodatkowych kosztów z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia pracowników.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w zamówieniach publicznych według zmienionej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione – jak przygotować się do nowych przepisów.

Część 3
Oferta elektroniczna w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych – sporne interpretacje – zalecenia UZP – orzecznictwo

Jak m.in. JEDZ i oferta powinny zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, aby uniknąć ich nieważności  i zapewnić prawidłową weryfikację podpisu.

Czy zamawiający może zaakceptować skan oferty opatrzonej najpierw własnoręcznym podpisem, a następnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jak wycofać ofertę – podobieństwa i różnice miniPortalu UZP i komercyjnego portalu e-usług. 

Jak w praktyce zamawiający może poprawić omyłki w elektronicznej ofercie.

Elektroniczne gwarancje i wadium – największe problemy. Czy, kiedy i jak zamawiający ma obowiązek zwrócić wykonawcy elektroniczne wadium.

Część 4
PANEL SPECJALNY! ZAMAWIAJĄCY KONTRA WYKONAWCA

Oferta elektroniczna z dwóch perspektyw – zamawiającego i wykonawcy. Zestawienie dwóch stanowisk, punkty sporne i dobre praktyki

 • Doświadczenia z różnych platform zakupowych (miniPortal i platformy komercyjne) – Jak ma poradzić sobie w praktyce wykonawca? jak może udowodnić po czyjej stronie leżą problemy ze złożeniem oferty elektronicznej? Czy i jak zamawiający powinni pomóc wykonawcy? Najczęstsze nieprawidłowości przy ocenie ofert elektronicznych – kiedy zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, a w jakich przypadkach nadużywa swoich praw.
 • Jakie zapytania może kierować wykonawca do zamawiającego przygotowując ofertę, i w jakich sytuacjach zamawiający może, a nie musi odpowiedzieć wykonawcy, czy zamawiający może wymagać podpisu kwalifikowanego do wszystkich czynności wykonawcy.
 • Jak bronić się przed bezpodstawnym żądaniem oświadczeń lub dokumentów w niewłaściwej formie? Które dokumenty można składać w oryginale a które w kopii, w świetle obowiązujących przepisów? Jakie znaczenie mają przepisy odrębne?
 • Czy planowane przepisy nowej Pzp wprowadzą ułatwienia dla wykonawcy i zamawiającego w zakresie elektronizacji – czy i jakie z tym wiążą się ryzyka? Co sądzą o tym zamawiający, a co wykonawcy.
Część 5
Kosztorys inwestorski i ofertowy w postępowaniu o zamówienie publiczne na roboty budowlane – podstawy szacowania zamówienia a wartość oferty i tajemnica przedsiębiorstwa w najnowszym orzecznictwie

Pozyskiwanie podstaw cenowych dla kosztorysu inwestorskiego i planowanej wartości robót budowlanych. Wpływ szacowania wartości zamówienia na badanie rażąco niskiej ceny.

Przyczyny niedoszacowania oraz przeszacowania wartości zamówienia.

Co jest podstawą określenia wartości oferty przez wykonawcę (zależnie od wynagrodzenia) – przyczyny zawyżenia oraz zaniżania.

Kiedy kosztorys może być objęty tajemnicą przedsiębiorstwa – opinie UZP, najnowsze orzecznictwo KIO.