Program
Część 1

Jak interpretować trudne problemy dotyczące aktualnie obowiązujących przepisów Pzp

 • Jak w praktyce rozwiązać problemy wynikające z wezwania wykonawców do złożenia ofert dodatkowych?

 • Jak sprawdzić realność udostępniania wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci?

 • Jak zweryfikować spełnianie przez wykonawcę warunków dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej?

 • Jak powinien postąpić zamawiający, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Czy zamawiający może do skutku wybierać kolejne oferty?

 • Czy w zamówieniach na usługi społeczne o wartości poniżej progu unijnego wykonawca może wnieść odwołanie?

Część 2

Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro – największe problemy

 • Kiedy wydatki należy traktować jako zamówienie odrębne, a kiedy jako zamówienie tożsame, czyli jak prawidłowo ocenić, czy zamówienie publiczne należy do wydatków poniżej progu bagatelności, by nie narazić się na zarzut zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.

 • Czy w przypadku zamówień podprogowych na usługi społeczne i inne szczególne usługi można zastosować tryby, które nie przewidują obowiązku przygotowania i publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

 • Jakich dokumentów należy wymagać od wykonawcy w postępowaniu poniżej 30 000 euro na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 • Jakie zapisy powinna zawierać umowa do 30 000 euro w przypadku świadczeń powtarzających się okresowo i realizowanych w częściach, by należycie zabezpieczyć interesy zamawiającego.

 • Ewidencja zamówień publicznych, regulamin, plan zamówień publicznych i roczne sprawozdanie – najczęstsze błędy wyłapywane w trakcie kontroli dokumentacji zamówień publicznej poniżej progu bagatelności.

Część 3
Najnowsze zmiany prawne w postępowaniach o zamówienie publiczne – jak wywiązać się z nowych obowiązków 

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych:

 • obowiązkowe elementy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
 • zasady wysyłania i przyjmowania faktur elektronicznych po 18 kwietnia 2019 r.
 • PEF – jak założyć konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania i zintegrować je z wewnętrznym systemem finansowo-księgowym.

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych i jej wpływ na cenę ofert: jak renegocjować umowy o zamówienie publiczne w związku z ponoszeniem przez wykonawcę dodatkowych kosztów z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia pracowników.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w zamówieniach publicznych według zmienionej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione – jak przygotować się do nowych przepisów.

Część 4
Oferta elektroniczna w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych – sporne interpretacje – zalecenia UZP – orzecznictwo

Jak m.in. JEDZ i oferta powinny zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, aby uniknąć ich nieważności  i zapewnić prawidłową weryfikację podpisu.

Czy zamawiający może zaakceptować skan oferty opatrzonej najpierw własnoręcznym podpisem, a następnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jak wycofać ofertę – podobieństwa i różnice miniPortalu UZP i komercyjnego portalu e-usług. 

Jak w praktyce zamawiający może poprawić omyłki w elektronicznej ofercie.

Elektroniczne gwarancje i wadium – największe problemy. Czy, kiedy i jak zamawiający ma obowiązek zwrócić wykonawcy elektroniczne wadium.

Część 5
PANEL SPECJALNY! ZAMAWIAJĄCY KONTRA WYKONAWCA

Oferta elektroniczna z dwóch perspektyw – zamawiającego i wykonawcy. Zestawienie dwóch stanowisk, punkty sporne i dobre praktyki

 • Doświadczenia z różnych platform zakupowych (miniPortal i platformy komercyjne) – Jak ma poradzić sobie w praktyce wykonawca? jak może udowodnić po czyjej stronie leżą problemy ze złożeniem oferty elektronicznej? Czy i jak zamawiający powinni pomóc wykonawcy? Najczęstsze nieprawidłowości przy ocenie ofert elektronicznych – kiedy zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, a w jakich przypadkach nadużywa swoich praw.
 • Jakie zapytania może kierować wykonawca do zamawiającego przygotowując ofertę, i w jakich sytuacjach zamawiający może, a nie musi odpowiedzieć wykonawcy, czy zamawiający może wymagać podpisu kwalifikowanego do wszystkich czynności wykonawcy.
 • Jak bronić się przed bezpodstawnym żądaniem oświadczeń lub dokumentów w niewłaściwej formie? Które dokumenty można składać w oryginale a które w kopii, w świetle obowiązujących przepisów? Jakie znaczenie mają przepisy odrębne?
 • Czy planowane przepisy nowej Pzp wprowadzą ułatwienia dla wykonawcy i zamawiającego w zakresie elektronizacji – czy i jakie z tym wiążą się ryzyka? Co sądzą o tym zamawiający, a co wykonawcy.
Część 6
Kosztorys inwestorski i ofertowy w postępowaniu o zamówienie publiczne na roboty budowlane – podstawy szacowania zamówienia a wartość oferty i tajemnica przedsiębiorstwa w najnowszym orzecznictwie

Pozyskiwanie podstaw cenowych dla kosztorysu inwestorskiego i planowanej wartości robót budowlanych. Wpływ szacowania wartości zamówienia na badanie rażąco niskiej ceny.

Przyczyny niedoszacowania oraz przeszacowania wartości zamówienia.

Co jest podstawą określenia wartości oferty przez wykonawcę (zależnie od wynagrodzenia) – przyczyny zawyżenia oraz zaniżania.

Kiedy kosztorys może być objęty tajemnicą przedsiębiorstwa – opinie UZP, najnowsze orzecznictwo KIO.